XXXV Републички семинар о настави физике

XXXV Републички семинар о настави физике ће бити одржан од 11. до 13. маја 2017. године у хотелу „Слобода“ у Шапцу.

sabac

 

Више на Прво обавештење

Семинар 234 „Интернет и ми у сигурној мрежи“

Општи циљеви Развој стручних и етичких знања код наставника о Интернету, предностима и недостацима за коришћење у образовању, за комуникацију и сарадњу, о компјутерској етици, начинима злоупотребе и сигурних понашања у циљу заштите ученика.
Специфични циљеви Упознати просветне раднике са развојем Интернета и могућностима електронског учења, његовим предностима и недостацима; Упознати их са могућношћу проналажења и коришћења знања преко Интернета као и о начинима комуникације и сарадње преко Интернета; Стицање увида о питањима компјутерске етике; Препознавање ризичних ситуација и понашања на Интернету; Стицање увида о ширини и обиму проблема које представља електронско насиље, његовим појавним облицима и начинима да се оно предупреди и избегну опасне последице по ученике; Припрема предавања за ученике, родитеље и колеге о предностима које нуди Интернет и опасностима које вребају као и о сигурним начинима понашања на Интернету.
Теме програма Развој Интернета, учење на даљину и е-учење; Начини комуникације и сарадње на Интернету; Електронско насиље; Припрема и реализација предавања и осталих активности у школи
Циљна група наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Завршни сусрет – Излагање

IV razred- Test

Test pitanja – IV razred  I grupa

 1. Kako glasi de Broljeva hipoteza?
 2. Definisi i napisi prvu Hajzenbergovu relaciju neodredjenosti.
 3. Definisi Borove postulate.
 4. Napisi izraz za granicu neke spektralne serije.
 5. Ukoliko nam je poznata ukupna energija elektrona na prvoj Borovoj orbiti i poluprecnik orbite, kojim izrazom mozemo odrediti energiju i poluprecnik trece orbite?
 6. Sta potvrdjuju Frank-Hercovi ogledi? Nacrtaj semu aparature i objasni ogled.
 7. Kako glasi Paulijev princip?
 8. Koja su svojstva i vrednosti magnetnog kvantnog broja?
 9. Koliko elektrona staje u M-ljusku? Navedi kvantne brojeve svakog elektrona posebno?
 10. Sta predstvalja inverzna naseljenost i kod kojih atoma ju je moguce postici?
 11. Nacrtaj semu i objasni rad lasera.

Test pitanja – IV razred  II grupa

 1. Napisi izraz zavisnosti talasne duzine de Broljevih talasa od kineticke energije cestice.
 2. Koji je fizicki smisao de Broljevih talasa?
 3. Definisi i napisi drugu Hajzenbergovu relaciju neodredjenosti.
 4. Napisi izraz za odredjivanje linija u spektru Pasenovu serije.
 5. Objasni Raderfordov model atoma i njegove nedostatke.
 6. Napisi izraz za potencijalnu energiju elektrona u polju atomskog jezgra naelektrisanja Ze+ i izraz za ukupnu energiju preko potencijalne energije.
 7. Prilikom prelaska elektrona sa prve na cetvrtu orbitu kako se promeni brzina i poluprecnik putanje elektrona?
 8. Koja su svojstva i vrednosti sporednog kvantnog broja ?
 9. U N-ljusci nalazi se maksimalan broj elektrona. Rasporedi te elektrone u podljuske.
 10. Objasni stimulisanu emisiju zracenja.
 11. Sta predstavlja inverzna naseljenost i kod kojih atoma ju je moguce postici?

 

 

Dinamika fluida

DINAMIKA FLUIDA PREZENTACIJA

df

 

Vezba 2-1,2,3 (Oscilacije i talasi)

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ    1           ­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________

 1. Дефиниши: (а) линеарни хармонијски осцилатор, (б) таласни фронт (в) трансверзалне таласе.
 2. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) период код математичког клатна, (б) таласну дужину (в) брзину лонгитудиналних таласа у гасовитом агрегном стању.
 3. Нацртај слику и објасни разлику између непригушених, пригушених и принудних осцилација.
 4. Тег који осцилује на опрузи изврши 15 осцилација за 12 секунди.Константа опруге је 2500 N/m.Колика је маса тега?
 5. Колика је брзина простирања лонгитудиналних таласа у гвожђу ако је његова густина 7800 kg/m3 a модуо еластичности 2∙1011 N/m2 ?

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ     2       ____________________________________________________

 1. Дефиниши (а) осцилаторно кретање, (б) равне таласе (в) зрак.
 2. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) кружну фреквенцију, (б) Томсонов образац (в) брзину трансверзалних таласа у чврстом агрегатном стању.
 3. Нацртај слике и објасни процесе који се дешавају у осцилаторном колу за време од једног периода.
 4. Колика је константа опруге на којој тег масе 0,5kg осцилује фреквенцијом 2Hz ?
 5. Израчунати брзину таласа кроз хомогену еластичну средину ако је његова фреквенција 100 Hz, а таласна дужина 10 m ?

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ    3         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________

 1. Дефиниши: (а) елонгацију, (б) математичко клатно (в) таласну дужину.
 2. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) период линеарног хармонијског осцилатора, (б) Томсонов образац (в) брзину трансверзалних таласа.
 3. Нацртај слику математичког клатна и уцртај силе које делују у равнотезном положају и кад се изведе из равнотежног положаја.
 4. Наћи период осцилација осцилаторног кола чији калем има индуктивност 2,5mH, а кондензатор капацитет 1,5µ
 5. Тег масе 1kg осцилује с амплитудом 20 cm и периодом 1,6 s. Одреди највећу вредност силе која делује на тело.

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ     4       ____________________________________________________

 1. Дефиниши: (а) амплитуду осциловања, (б) пригушене осцилације (в) лонгитудиналне таласе.
 2. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) општу формулу за период осциловања, (б) таласну дужину (в) брзину лонгитудиналних таласа у гасовитом агрегатном стању.
 3. Нацртај линеарни хармонијски осцилатор и објасни дејство еластичне силе и кретање осцилатора.
 4. Колики јеоднос дужина два математичка клатна чији је однос периода1,2 ?
 5. Колика је брзина таласа чија је таласна дужина 7m а фреквенција 90 Hz ?

td

Racunska vezba TERMODINAMIKA

         Kontrolna vezba Termodinamika II razred grupa 1

 

 1. Komad gvozdja padne na zemlju sa visine 200 m. Za koliko se povisi temperatura gvozdja ako 20% njegove mehanicke energije predje u toplotu ( c=460 J/kgK ).
 2. Pri izobarskom sirenju dvoatomski gas je izvrsio rad od 160J. Koliku kolicinu toplote je primio?
 3. Naci specificne toplotne kapacitete cp i cv nekog gasa ako se zna da je molarna masa tog gasa          30 g/mol i cp/cv=1,4.
 4. Prilikom pomeranja klipa kroz cilindar, pri izobarskom procesu, na putu od 14cm, pod pritiskom pare od 2·105 Pa, izvrsi se rad od 879,2J. Koliki je poluprecnik klipa kružnog oblika ?

 

 

           Kontrolna vezba Termodinamika II razred grupa 2

 

 1. Koliko litara tecnosti temperature 44°C treba pomesati sa 200 litara iste tecnosti temperature 20°C da bi smesa imala temperaturu 24°C?
 2. Jedan mol idealnog gasa ciji je pritisak 1,2·105 Pa i zapremina 5 litara zagreva se tako da predje u stanje sa duplo vecim pritiskom i zapreminom. Na pV dijagramu taj proces je predstavljen pravom linijom. Koliki se rad izvrsi u ovom procesu ?
 3. Kolika je masa jednoatomskog gasa cija je srednja kvadratna brzina njegovih molekula 400m/s a unutrasnja energija 40kJ ?
 4. Od apsorbovane kolicine toplote jedna petina predje u mehanicki rad. Koliki je izvrseni rad, promena unutrasnje energije i apsorbovana kolicina toplote kada se zna da je promena unutrasnje energije za 69 J veca od izvrsenog rada.

 

 

          Kontrolna vezba Termodinamika II razred  grupa 3

 

 1. Prilikom pomeranja klipa kroz cilindar, pri izobarskom procesu, na putu od 14cm, pod pritiskom pare od 2·105 Pa, izvrsi se rad od 879,2J. Koliki je poluprecnik klipa kružnog oblika ?
 2. Koliko litara tecnosti temperature 44°C treba pomesati sa 200 litara iste tecnosti temperature 20°C da bi smesa imala temperaturu 24°C?
 3. Kolika je masa jednoatomskog gasa cija je srednja kvadratna brzina njegovih molekula 400m/s a unutrasnja energija 40kJ ?
 4. Voda pada sa visine 1200 m. Za koliko se ona zagreje ako se na zagrevanje utrosi 60% rada Zemljine teze? Specificni toplotni kapacitet vode je 4200 J/kgK.

 

 

           Kontrolna vezba Termodinamika II razred grupa 4

 

 1. Od apsorbovane kolicine toplote jedna petina predje u mehanicki rad. Koliki je izvrseni rad, promena unutrasnje energije i apsorbovana kolicina toplote kada se zna da je promena unutrasnje energije za 69 J veca od izvrsenog rada.
 2. Naci specificne toplotne kapacitete cp i cv nekog gasa ako se zna da je molarna masa tog gasa          30 g/mol i cp/cv=1,4.
 3. Dva mola jednoatomskog gasa temperature 0°C najpre se izohorski prevedu u stanje sa duplo vecim pritiskom od pocetnog, a zatim izobarski u stanje sa duplo vecom zapreminom od pocetne. Naci promenu unutrasnje energije gasa i rad koji on izvrsi u tom procesu.
 4. Koliko litara tecnosti temperature 44°C treba pomesati sa 200 litara iste tecnosti temperature 20°C da bi smesa imala temperaturu 24°C?

ucenje

Контролне вежбе други разред

II-1   8.12.2016.

II-2  9.12.2016.

II-3  6.12.2016.

II-4  9.12.2016.

II-5  8.12.2016.

TERMODINAMIKA online test

Probni test        Link do testa

Test Termodinamika

 

Screenshot_2016-09-04-07-17-00~2

Termodinamika II razred

Termodinamika

Korisćen materijal sa sajta predavanja.com

termodinamika

USKORO online resavanje testova !

Predavanja za IV razred

Predavanja IV

 1. Linijski spektri
 2. Borov model (postulati)
 3. Odredjivanje brzine,poluprecnika i energije stacionarnih stanja
 4. Pobudjivanje atoma
 5. Objasnjenje vodonikovog spektra
 6. Frank-Hercov ogled
 7. Zadaci za vezbanje

Koriscen materijal sa sajta predavanja.com

predavanja

USKORO online resavanje testova !