Kalendar obrazovno vaspitnog rada srednjih skola za 2019-2020god.

Kalendar obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2018/2019. godinu

20182019

Календар образовно-васпитног рада за средње школе за школску 2017/2018. годину

На основу члана 88. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – aутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС) и чл. 17. и 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

                                                                 ПРАВИЛНИК

о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017/2018. годину

Члан 1.

Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у гимназији, уметничкој и стручној школи, за школску 2017/2018. годину.

Члан 2.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада.

Члан 3.

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују на годишњем нивоу:

У гимназији:

1) у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

2) у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.

У оквиру 37 односно 33 петодневнe наставнe седмицe, гимназија је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута.

У стручној школи:

1) у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

2) у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У оквиру 37, односно 34 петодневне наставне седмице, стручна школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута.

Члан 4.

Наставни план и програм за уметничке школе у I, II, III и IV разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

Члан 5.

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара 2018. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године, a завршава се у четвртак, 21. јуна 2018. године.

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у четвртак, 24. маја 2018. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у четвртак, 31. маја 2018. године.

Друго полугодиште за ученике I и II разреда, односно I, II и III разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 10. августа 2018. године.

Члан 6.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. новембра 2017. године.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.

Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.

За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда средњих трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у петак, 22. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

Члан 7.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2017. године, Свети Сава 27. јануара 2018. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године, Дан победе 9. маја 2018. године, Видовдан 28. јуна 2018. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних радника.

Члан 8.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрама и 14. јуна 2018. године, на први дан Рамазанског Бајрама;

3) припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2017. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2018. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6. априла до 9. априла 2018. године).

Члан 9.

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Члан 10.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Члан 11.

Пријемни испити за упис ученика у средње школе, за школску 2018/2019. годину, биће организовани према следећем календару:

– пријемни испит за упис у средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику: субота, 26. мај 2018. године;

– пријемни испит за упис у средње музичке школе: петак, 1. јун 2018. године, субота, 2. јун 2018. године и недеља, 3. јун 2018. године;

– пријемни испит за упис у средње балетске школе: недеља, 3. јун 2018. године, понедељак, 4. јун 2018. године и уторак, 5. јун 2018. године

– пријемни испит за упис у средње уметничке школе ликовне области: петак, 1. јун 2018. године, субота, 2. јун 2018. године и недеља, 3. јун 2018. године;

– пријемни испит за упис у Математичку гимназију и одељења математичке гимназије: субота, 2. јун 2018. године;

– пријемни испит за упис у филолошкe гимназијe и одељења филолошке гимназије: субота, 2. јун 2018. године и недеља, 3. јун 2018. године;

– пријемни испит за упис у одељења обдарених за физику и рачунарство и информатику: недеља, 3. јун 2018. године;

– предаја докумената за упис у Спортску гимназију: субота, 2. јун 2018. године и недеља, 3. јун 2018. године.

Члан 12.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017/2018. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”.

Број 611-00-603/2017-04

У Београду, 16. јуна 2017. године

Министар,

Mладен Шарчевић, с.р.

SS_17-18.tif

XXXV Републички семинар о настави физике

XXXV Републички семинар о настави физике ће бити одржан од 11. до 13. маја 2017. године у хотелу „Слобода“ у Шапцу.

sabac

 

Више на Прво обавештење

Семинар 234 „Интернет и ми у сигурној мрежи“

Општи циљеви Развој стручних и етичких знања код наставника о Интернету, предностима и недостацима за коришћење у образовању, за комуникацију и сарадњу, о компјутерској етици, начинима злоупотребе и сигурних понашања у циљу заштите ученика.
Специфични циљеви Упознати просветне раднике са развојем Интернета и могућностима електронског учења, његовим предностима и недостацима; Упознати их са могућношћу проналажења и коришћења знања преко Интернета као и о начинима комуникације и сарадње преко Интернета; Стицање увида о питањима компјутерске етике; Препознавање ризичних ситуација и понашања на Интернету; Стицање увида о ширини и обиму проблема које представља електронско насиље, његовим појавним облицима и начинима да се оно предупреди и избегну опасне последице по ученике; Припрема предавања за ученике, родитеље и колеге о предностима које нуди Интернет и опасностима које вребају као и о сигурним начинима понашања на Интернету.
Теме програма Развој Интернета, учење на даљину и е-учење; Начини комуникације и сарадње на Интернету; Електронско насиље; Припрема и реализација предавања и осталих активности у школи
Циљна група наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Завршни сусрет – Излагање

IV razred- Test

Test pitanja – IV razred  I grupa

 1. Kako glasi de Broljeva hipoteza?
 2. Definisi i napisi prvu Hajzenbergovu relaciju neodredjenosti.
 3. Definisi Borove postulate.
 4. Napisi izraz za granicu neke spektralne serije.
 5. Ukoliko nam je poznata ukupna energija elektrona na prvoj Borovoj orbiti i poluprecnik orbite, kojim izrazom mozemo odrediti energiju i poluprecnik trece orbite?
 6. Sta potvrdjuju Frank-Hercovi ogledi? Nacrtaj semu aparature i objasni ogled.
 7. Kako glasi Paulijev princip?
 8. Koja su svojstva i vrednosti magnetnog kvantnog broja?
 9. Koliko elektrona staje u M-ljusku? Navedi kvantne brojeve svakog elektrona posebno?
 10. Sta predstvalja inverzna naseljenost i kod kojih atoma ju je moguce postici?
 11. Nacrtaj semu i objasni rad lasera.

Test pitanja – IV razred  II grupa

 1. Napisi izraz zavisnosti talasne duzine de Broljevih talasa od kineticke energije cestice.
 2. Koji je fizicki smisao de Broljevih talasa?
 3. Definisi i napisi drugu Hajzenbergovu relaciju neodredjenosti.
 4. Napisi izraz za odredjivanje linija u spektru Pasenovu serije.
 5. Objasni Raderfordov model atoma i njegove nedostatke.
 6. Napisi izraz za potencijalnu energiju elektrona u polju atomskog jezgra naelektrisanja Ze+ i izraz za ukupnu energiju preko potencijalne energije.
 7. Prilikom prelaska elektrona sa prve na cetvrtu orbitu kako se promeni brzina i poluprecnik putanje elektrona?
 8. Koja su svojstva i vrednosti sporednog kvantnog broja ?
 9. U N-ljusci nalazi se maksimalan broj elektrona. Rasporedi te elektrone u podljuske.
 10. Objasni stimulisanu emisiju zracenja.
 11. Sta predstavlja inverzna naseljenost i kod kojih atoma ju je moguce postici?

 

 

Dinamika fluida

DINAMIKA FLUIDA PREZENTACIJA

df

 

Vezba 2-1,2,3 (Oscilacije i talasi)

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ    1           ­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________

 1. Дефиниши: (а) линеарни хармонијски осцилатор, (б) таласни фронт (в) трансверзалне таласе.
 2. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) период код математичког клатна, (б) таласну дужину (в) брзину лонгитудиналних таласа у гасовитом агрегном стању.
 3. Нацртај слику и објасни разлику између непригушених, пригушених и принудних осцилација.
 4. Тег који осцилује на опрузи изврши 15 осцилација за 12 секунди.Константа опруге је 2500 N/m.Колика је маса тега?
 5. Колика је брзина простирања лонгитудиналних таласа у гвожђу ако је његова густина 7800 kg/m3 a модуо еластичности 2∙1011 N/m2 ?

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ     2       ____________________________________________________

 1. Дефиниши (а) осцилаторно кретање, (б) равне таласе (в) зрак.
 2. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) кружну фреквенцију, (б) Томсонов образац (в) брзину трансверзалних таласа у чврстом агрегатном стању.
 3. Нацртај слике и објасни процесе који се дешавају у осцилаторном колу за време од једног периода.
 4. Колика је константа опруге на којој тег масе 0,5kg осцилује фреквенцијом 2Hz ?
 5. Израчунати брзину таласа кроз хомогену еластичну средину ако је његова фреквенција 100 Hz, а таласна дужина 10 m ?

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ    3         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________

 1. Дефиниши: (а) елонгацију, (б) математичко клатно (в) таласну дужину.
 2. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) период линеарног хармонијског осцилатора, (б) Томсонов образац (в) брзину трансверзалних таласа.
 3. Нацртај слику математичког клатна и уцртај силе које делују у равнотезном положају и кад се изведе из равнотежног положаја.
 4. Наћи период осцилација осцилаторног кола чији калем има индуктивност 2,5mH, а кондензатор капацитет 1,5µ
 5. Тег масе 1kg осцилује с амплитудом 20 cm и периодом 1,6 s. Одреди највећу вредност силе која делује на тело.

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ     4       ____________________________________________________

 1. Дефиниши: (а) амплитуду осциловања, (б) пригушене осцилације (в) лонгитудиналне таласе.
 2. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) општу формулу за период осциловања, (б) таласну дужину (в) брзину лонгитудиналних таласа у гасовитом агрегатном стању.
 3. Нацртај линеарни хармонијски осцилатор и објасни дејство еластичне силе и кретање осцилатора.
 4. Колики јеоднос дужина два математичка клатна чији је однос периода1,2 ?
 5. Колика је брзина таласа чија је таласна дужина 7m а фреквенција 90 Hz ?

td

Racunska vezba TERMODINAMIKA

         Kontrolna vezba Termodinamika II razred grupa 1

 

 1. Komad gvozdja padne na zemlju sa visine 200 m. Za koliko se povisi temperatura gvozdja ako 20% njegove mehanicke energije predje u toplotu ( c=460 J/kgK ).
 2. Pri izobarskom sirenju dvoatomski gas je izvrsio rad od 160J. Koliku kolicinu toplote je primio?
 3. Naci specificne toplotne kapacitete cp i cv nekog gasa ako se zna da je molarna masa tog gasa          30 g/mol i cp/cv=1,4.
 4. Prilikom pomeranja klipa kroz cilindar, pri izobarskom procesu, na putu od 14cm, pod pritiskom pare od 2·105 Pa, izvrsi se rad od 879,2J. Koliki je poluprecnik klipa kružnog oblika ?

 

 

           Kontrolna vezba Termodinamika II razred grupa 2

 

 1. Koliko litara tecnosti temperature 44°C treba pomesati sa 200 litara iste tecnosti temperature 20°C da bi smesa imala temperaturu 24°C?
 2. Jedan mol idealnog gasa ciji je pritisak 1,2·105 Pa i zapremina 5 litara zagreva se tako da predje u stanje sa duplo vecim pritiskom i zapreminom. Na pV dijagramu taj proces je predstavljen pravom linijom. Koliki se rad izvrsi u ovom procesu ?
 3. Kolika je masa jednoatomskog gasa cija je srednja kvadratna brzina njegovih molekula 400m/s a unutrasnja energija 40kJ ?
 4. Od apsorbovane kolicine toplote jedna petina predje u mehanicki rad. Koliki je izvrseni rad, promena unutrasnje energije i apsorbovana kolicina toplote kada se zna da je promena unutrasnje energije za 69 J veca od izvrsenog rada.

 

 

          Kontrolna vezba Termodinamika II razred  grupa 3

 

 1. Prilikom pomeranja klipa kroz cilindar, pri izobarskom procesu, na putu od 14cm, pod pritiskom pare od 2·105 Pa, izvrsi se rad od 879,2J. Koliki je poluprecnik klipa kružnog oblika ?
 2. Koliko litara tecnosti temperature 44°C treba pomesati sa 200 litara iste tecnosti temperature 20°C da bi smesa imala temperaturu 24°C?
 3. Kolika je masa jednoatomskog gasa cija je srednja kvadratna brzina njegovih molekula 400m/s a unutrasnja energija 40kJ ?
 4. Voda pada sa visine 1200 m. Za koliko se ona zagreje ako se na zagrevanje utrosi 60% rada Zemljine teze? Specificni toplotni kapacitet vode je 4200 J/kgK.

 

 

           Kontrolna vezba Termodinamika II razred grupa 4

 

 1. Od apsorbovane kolicine toplote jedna petina predje u mehanicki rad. Koliki je izvrseni rad, promena unutrasnje energije i apsorbovana kolicina toplote kada se zna da je promena unutrasnje energije za 69 J veca od izvrsenog rada.
 2. Naci specificne toplotne kapacitete cp i cv nekog gasa ako se zna da je molarna masa tog gasa          30 g/mol i cp/cv=1,4.
 3. Dva mola jednoatomskog gasa temperature 0°C najpre se izohorski prevedu u stanje sa duplo vecim pritiskom od pocetnog, a zatim izobarski u stanje sa duplo vecom zapreminom od pocetne. Naci promenu unutrasnje energije gasa i rad koji on izvrsi u tom procesu.
 4. Koliko litara tecnosti temperature 44°C treba pomesati sa 200 litara iste tecnosti temperature 20°C da bi smesa imala temperaturu 24°C?

ucenje

Контролне вежбе други разред

II-1   8.12.2016.

II-2  9.12.2016.

II-3  6.12.2016.

II-4  9.12.2016.

II-5  8.12.2016.