Category Archives: Obavestenja

Kalendar obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2018/2019. godinu

20182019

Advertisements

Календар образовно-васпитног рада за средње школе за школску 2017/2018. годину

На основу члана 88. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – aутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС) и чл. 17. и 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

                                                                 ПРАВИЛНИК

о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017/2018. годину

Члан 1.

Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у гимназији, уметничкој и стручној школи, за школску 2017/2018. годину.

Члан 2.

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се годишњим планом рада.

Члан 3.

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују на годишњем нивоу:

У гимназији:

1) у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

2) у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.

У оквиру 37 односно 33 петодневнe наставнe седмицe, гимназија је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута.

У стручној школи:

1) у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

2) у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У оквиру 37, односно 34 петодневне наставне седмице, стручна школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута.

Члан 4.

Наставни план и програм за уметничке школе у I, II, III и IV разреду остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

Члан 5.

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2017. године, а завршава се у среду, 31. јануара 2018. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 12. фебруара 2018. године, a завршава се у четвртак, 21. јуна 2018. године.

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у четвртак, 24. маја 2018. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у четвртак, 31. маја 2018. године.

Друго полугодиште за ученике I и II разреда, односно I, II и III разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 10. августа 2018. године.

Члан 6.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у четвртак, 9. новембра 2017. године, а завршава се у петак, 10. новембра 2017. године.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у среду, 3. јануара 2018. године, а завршава се у понедељак, 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 1. фебруара 2018. године, а завршава се у петак, 9. фебруара 2018. године.

Пролећни распуст почиње у понедељак, 2. априла 2018. године, а завршава се у понедељак, 9. априла 2018. године.

За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда средњих трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у петак, 22. јуна 2018. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године.

Члан 7.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2017. године, Свети Сава 27. јануара 2018. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2018. године, Дан победе 9. маја 2018. године, Видовдан 28. јуна 2018. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Среда, 8. новембар 2017. године обележава се као Дан просветних радника.

Члан 8.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заједнице – 1. септембра 2017. године, на први дан Курбан Бајрама и 14. јуна 2018. године, на први дан Рамазанског Бајрама;

3) припадници Јеврејске заједнице – 30. септембра 2017. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2017. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2018. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 30. марта до 2. априла 2018. године; православни од 6. априла до 9. априла 2018. године).

Члан 9.

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Члан 10.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Члан 11.

Пријемни испити за упис ученика у средње школе, за школску 2018/2019. годину, биће организовани према следећем календару:

– пријемни испит за упис у средње школе у којима се део наставе одвија на страном језику: субота, 26. мај 2018. године;

– пријемни испит за упис у средње музичке школе: петак, 1. јун 2018. године, субота, 2. јун 2018. године и недеља, 3. јун 2018. године;

– пријемни испит за упис у средње балетске школе: недеља, 3. јун 2018. године, понедељак, 4. јун 2018. године и уторак, 5. јун 2018. године

– пријемни испит за упис у средње уметничке школе ликовне области: петак, 1. јун 2018. године, субота, 2. јун 2018. године и недеља, 3. јун 2018. године;

– пријемни испит за упис у Математичку гимназију и одељења математичке гимназије: субота, 2. јун 2018. године;

– пријемни испит за упис у филолошкe гимназијe и одељења филолошке гимназије: субота, 2. јун 2018. године и недеља, 3. јун 2018. године;

– пријемни испит за упис у одељења обдарених за физику и рачунарство и информатику: недеља, 3. јун 2018. године;

– предаја докумената за упис у Спортску гимназију: субота, 2. јун 2018. године и недеља, 3. јун 2018. године.

Члан 12.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017/2018. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”.

Број 611-00-603/2017-04

У Београду, 16. јуна 2017. године

Министар,

Mладен Шарчевић, с.р.

SS_17-18.tif

XXXV Републички семинар о настави физике

XXXV Републички семинар о настави физике ће бити одржан од 11. до 13. маја 2017. године у хотелу „Слобода“ у Шапцу.

sabac

 

Више на Прво обавештење

Контролне вежбе други разред

II-1   8.12.2016.

II-2  9.12.2016.

II-3  6.12.2016.

II-4  9.12.2016.

II-5  8.12.2016.

Оно кад долази екстерна…

Не могу а да ово са другог блога не поделим на мом блогу. Не може да штети, већ само да користи  🙂 .

Значи коначно да се и ја насмејем, онако истински:

%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0

smesak

Festival nauke 2016.god. Beograd

%d1%84%d0%bd16

%d1%84%d0%bd16-2

vise na FN10

Нови термини допунске наставе и пријема родитеља

Услед промене распореда часова мењају се и термини допунске наставе.

За прву смену  термини допунске наставе су среда и четвртак 8 час (14:05-14:50).

За другу смену термини допунске наставе су понедељак и петак 7 час (19:20-20:05).

Пријем родитеља у првој смени уторком у 12:20, у другој смени четвртком у 15:40.

                                                                                                                                        С.Тасковић.

dsk

Predavanja

Za one koje zanima, osim fizike, srpskog jezika i knjizevnosti i latinskog jezika stizu i nova predavanja…

predavanja

 

Sajt predavanja

Распоред контролних вежби и допунске наставе за школску 2016./2017.год.

Корисно

       Контролне вежбе за II разред (II-1,2,3,4,5) биће одржане у 7, 15, 27 и 35-тој недељи у договореним терминима ( први час по недељном распореду часова осим ако није седми час).

      Контролне вежбе за IV разред ( IV-4,5) биће одржане у 10, 18 и 32-гој недељи у термину договореном са ученицима.

II razred

План контролних вежби за школску 2016./2017.год.

Други разред

број месец недеља календара/недеља у месецу датуми недеље
1. Oктобар            X 7       (II) 10.-14.10.
2. Децембар         XII 15      (I) 5.-9.12.
3. Март                 III 27     (III) 20.-24.3.
4. Мај                    V 35      (III) 15.-19.5.

Четврти разред

број месец недеља датум
1. Oктобар-Новембар    X-XI 10    (I) 31.10.-4.11.
2. Децембар                      XII 18    (IV) 26.-30.12.
3. Април                            IV 32    (IV) 24.-28.4.

План допунске/додатне наставе за школску 2016./2017.год.

Други разред

Прва смена    2-1,2,3 понедељак 8 час (14:00-14:45)

Друга смена   2-1,2,3   понедељак  14 час (19:15-20:00)

Прва смена    2-4,5    понедељак 8 час (14:00-14:45)

Друга смена   2-4,5    четвртак 14 час (19:15-20:00)

Четврти разред

Друга смена 4-4,5 петак 14 час  (19:15-20:00)

Screenshot_2016-09-04-07-17-00~2

Корисно Закон о основама система образовња и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Kalendar za srednje skole za skolsku 2016./2017.godinu

kalendar

Pravilnik o kalendaru rada ss 2016_2017

Katalog strucnog usavrsavanja nastavnika (akreditovani seminari) za 2016./2017. i 2017./2018. moze se videti

Strucno usavrsavanje – Katalog